地藏緣論壇 - 佛教人氣社區 佛友網上家園 網絡凈土 wiki www.folou.com

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 2776|回復: 4
打印 上一主題 下一主題

神奇不可思議的《心經》【無上咒】

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2012-4-16 18:46:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 affter333 于 2012-4-21 08:01 編輯

神奇不可思議的《心經》【無上咒】

                 般若波羅蜜多心經  神奇不可思議的《心經》
==============================================================
般若波羅蜜多心經 MP3 : (非常莊嚴好聽,令人法喜充滿,加持力強大)

【共享推廣 無版權】 (非常莊嚴好聽,令人法喜充滿,加持力強大)

直接下載: (美國站 1) (推薦) http://ff06d01.filefactory.com/dlp/2iam97px1jup/n/HeartSutra.zip
直接下載: (美國站 2) (推薦) http://ff06d06.filefactory.com/dlp/4spw40xriap5/n/HeartSutra.zip
間接下載: (美國站 3) (備用) http://www.rapidshare.com/files/2136292837/HeartSutra.zip

間接下載: (大陸站 1) (備用) http://www.vdisk.cn/down/index/9955878
間接下載: (大陸站 2) (備用) http://www.ctdisk.com/file/5909184

█ 如失效,此會提供新下載點.(及其它好聽佛曲) █ : http://lzdmz.webs.com/chinese.htm
==============================================================

----------------------------------------------------------------------------
《心經》的加持力甚大,可以降服妖魔,化險為夷,滿足善願,成就一切功德等。
----------------------------------------------------------------------------

《心經》易於唸誦,特別適合初學,自古至今持誦者眾,感應事蹟數不勝數,感應之大
之快不可思議!唸誦功德不可思議!《心咒》有咒王之稱,靈驗無比,最上最妙,無能
及者,具大威力,能伏一切,不為一切之所降伏!

義淨法師所譯《般若心經》後附之持誦功德文云:「此經破十惡、五逆、九十五種邪道。
若欲供養十方諸佛,報十方諸佛恩,當誦『觀世音』、『般若』百遍千遍無間,晝夜
常誦此經,無願不果」。

《心經》被稱為「經中之經」,「文雖簡略,理極宏深。至圓至頓,最妙最玄。誠為諸佛
之師,菩薩之母。六百卷般若之關鍵,一大藏聖教之綱宗。以故自唐至今,聞人名士,
每事書持,多有讀至數千萬遍者。須知此經在處,即佛所在。消除災障,致多吉祥。務
須恭敬供養,受持讀誦。則度一切苦,成無上道。」(印光法師語)

一些老修行、老出家人都知道,在遇到一些大的違緣,如地震、海嘯等等時,大家都要
念《心經》。佛經中也有記載:以前帝釋天受到魔王波旬的侵害時,就觀想空性,念誦
《心經》以度過危難。我們平時隨身攜帶《心經》,或是將其供奉於佛堂,或睡覺時放
在頭頂上方,依靠般若空性的力量與加持,所有的惡夢、惡緣等全部可以遣除。《心經》
篇幅雖小,卻濃縮了整個般若類經典的精華,受持讀誦此經功德無量無邊。

《大唐大慈恩寺三藏法師傳》中介紹:玄奘大師在四川時曾遇一病人, 身瘡臭穢衣服破污
。大師憐憫此人,施與衣服飲食,病者乃授大師《般若心經》。大師取經途中,經過一八
百餘里之荒漠,逢諸惡鬼奇狀異類繞人前後,雖念觀音不能令去。大師便持誦《般若心經》
,諸惡鬼等 聞聲皆散。護持大師完成取經偉業者實乃《般若心經》之威神力也。

心經是一篇渡人離苦得樂的經文,要人悟通一個「空」字。由唐朝自有中文譯本主本,經
一千三百多年,已有難以估計的人加以唸誦。這經文被朗誦,被肯定的次數,已難以估計
。由於共同念力認為此經文具有教人離苦得樂的能力,因此每當唸誦,必引起宇宙磁場的
共鳴現象,產生特勝的感應,也就是獲得一種奇妙的力量。

寫經的目的在於個人自我修行、亦能回向親友眾生,得到身心安吉之祈福心願。最受大眾
喜愛的寫經經文即《心經》。據佛經上記載,唸誦般若心經的功德,不亞於唸誦六百卷的
《大般若經》,且寫經之功德在諸多佛經經典中,一再的被提及,言其功德殊勝,寫經的
好處極不可思議。

《心經》全文共二百六十個字,雖然非常簡短,卻是六百卷般若經典之精華。眾所皆知,
佛教中以《大般若經》為大乘佛教中最古老、最重要的經典,《般若心經》即是將此經典
濃縮成最精簡的佛教根本思想,若是能透過抄寫並敬誦《心經》,而透悟佛教根本思想,
開啟智慧,自覺而覺他,自度而度人,而獲圓滿之覺行、利益眾生,乃是此寫經活動最終
之目的。《心經》的全名為《般若波羅蜜多心經》,簡稱《心經》。抄寫佛經等於向佛學
習,向覺者學習,藉著抄經,安頓自心,一步一步向佛的境界邁進,亦即向著自己開智慧
、覺悟生命宇宙真諦之道邁進。

《心經》文約義豐,誦之者眾。以二百六十餘言,攝盡六百卷般若妙義。果能自淺而深,
澈見真空實相。則一大藏教,無不從此流出。所謂般若為諸佛母也。此經以心為名,心也
者,十界聖凡所同具也,迷則萬別千差,悟則平等一致。

《心經》易於唸誦,特別適合初學,自古至今持誦者眾,感應事蹟數不勝數,感應之大
之快不可思議!唸誦功德不可思議!《心咒》有咒王之稱,靈驗無比,最上最妙,無能
及者,具大威力,能伏一切,不為一切之所降伏!

(請頂此帖 或 轉發 功德無量 !!)

==============================================================
  
                      般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄 舍利子

色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識 亦復如是 舍利子

是諸法空相 不生不滅 不垢不淨 不增不減 是故空中無色 無受想行識

無眼耳鼻舌身意 無色聲香味觸法 無眼界 乃至無意識界 無無明 亦無無明盡

乃至無老死 亦無老死盡 無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故 菩提薩埵

依般若波羅蜜多故 心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖 遠離顛倒夢想 究竟涅槃

三世諸佛 依般若波羅蜜多故 得阿耨多羅三藐三菩提 故知 般若波羅蜜多

是大神咒 是大明咒 是無上咒 是無等等咒 能除一切苦 真實不虛 故說

般若波羅蜜多咒 即說咒曰 揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提娑婆訶

Youtube 視頻 (簡短版) : http://www.youtube.com/watch?v=XOvVNp9h1_E

(完整版 在下面有下載點)
==============================================================
相關網頁連結 :

觀世音菩薩 親傳《心經》予 玄奘法師
誦《心經》可滿足一切善願、解除一切障礙、成就一切功德
心經 法師大德 解釋 (繁體)
心經 法師大德 解釋 (簡體)

==============================================================
般若波羅蜜多心經 MP3 : (非常莊嚴好聽,令人法喜充滿,加持力強大)

【共享推廣 無版權】 (非常莊嚴好聽,令人法喜充滿,加持力強大)

直接下載: (美國站 1) (推薦) http://ff06d01.filefactory.com/dlp/2iam97px1jup/n/HeartSutra.zip
直接下載: (美國站 2) (推薦) http://ff06d06.filefactory.com/dlp/4spw40xriap5/n/HeartSutra.zip
間接下載: (美國站 3) (備用) http://www.rapidshare.com/files/2136292837/HeartSutra.zip

間接下載: (大陸站 1) (備用) http://www.vdisk.cn/down/index/9955878
間接下載: (大陸站 2) (備用) http://www.ctdisk.com/file/5909184

█ 如失效,此會提供新下載點.(及其它好聽佛曲) █ : http://lzdmz.webs.com/chinese.htm
==============================================================

請頂此帖 或 轉發 功德無量 !!

.

回復

使用道具 舉報

沙發
 樓主| 發表于 2012-4-21 08:02:07 | 只看該作者
觀世音菩薩 親傳《心經》予 玄奘法師

 現在流通最廣的《心經》譯本就是玄奘法師翻譯的。在玄奘法師之前,還有鳩摩羅什翻譯的《心經》。

 玄奘法師本人就是持誦《心經》的受益者。大家都知道玄奘法師在去印度取經的路上,萬裏孤征,經流沙,過火海,受盡種種苦難。這些苦難有的是來自道路險阻,有的是來自自然界的惡劣氣候,也有的是來自人為的土匪搶劫,總而言之,困難重重。在古代社會交通不便的情況下,這些困難是可以想象得到的。

 在玄奘法師沒有啟程去印度之前,曾經到過四川,那裏有個空惠寺。他在那裏遇到一位有病的法師。這位有病的法師知道玄奘法師發願西行取經,贊嘆不已。這個有病的法師來自印度,他熟悉到印度的路程,便告訴玄奘法師,此土到天竺有十萬裏程,不但要翻山越嶺,還有種種人為的障礙,憑個人的力量要想克服取經路上的諸多困難,極其不容易。接著就把從東土到天竺,路途上所要經過的種種艱難險阻向玄奘法師描述了一次。

 描述完了,又對玄奘法師說:我有三世諸佛心要法門,如果能夠受持這個法門,就可以保你往來西天一切平安。玄奘法師聞聽此言,非常的歡喜,當天夜裏就請那位有病的法師傳授“三世諸佛心要法門”。當時是通過口授,而且是用梵語口授,玄奘法師學會了,接受了這個三世諸佛的心要法門。第二天早上,玄奘法師再去找那位有病的法師,卻怎?也找不到了,不知何往。玄奘法師對此心領神會,覺得這個病僧決非等閑之輩。

 在取經的路途中,遇到種種厄難,有時候甚至有喪生失命的危險,玄奘法師就修持三世諸佛心要法門。這個心要法門是什?呢?就是一本梵文的《般若波羅蜜多心經》。遇到了什?為難的事情,他就將此經持誦四十九遍,每每都能化險為夷,都有非常大的感應。就這樣,玄奘法師在遭遇種種困難的情形下,憑借著三世諸佛心要法門的加持,平安地抵達了印度。

 玄奘法師當時到達的,是印度一個叫做摩竭陀國的地方。那裏有一座佛教大學,古代的佛教大學就是一座大的寺院,叫做那爛陀寺。那裏住了幾千個出家人,有幾百位有修、有證、有學的大德高僧,其中就有玄奘法師從學的戒賢法師。戒賢法師是古印度修證最到位,學問最淵博的一位法師。當時他年高七百歲,在玄奘法師沒有到印度以前的一兩年,就覺得自己年事已高,不久人世。而後彌勒菩薩就托夢告訴他:你暫時還不能走,大唐有一位求法的青年法師,聰明絕頂,智慧超群,要來天竺學習佛法。請你為他傳授《瑜伽師地論》。戒賢法師就按照彌勒菩薩的囑托,繼續留在人間,他要把法傳給玄奘法師。

 就在玄奘法師抵達印度那爛陀寺,跟隨戒賢法師學《瑜伽師地論》的時候,他與那位病僧不期而遇。那位病僧看見玄奘法師求法的願望得以滿足,就滿心歡喜地祝賀他,並告訴他:我們昔日大唐一會,今天又在這裏重逢。我就是觀世音菩薩。所以,玄奘法師到西天取經,是觀世音菩薩一路加持,是三世諸佛心要法門一路加持,才使得玄奘法師前往西天取經的弘誓大願得以實現。這件事記載在《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經序》當中,這篇序為玄奘法師的大弟子窺基法師所寫,不是別人口耳相傳,不是道聽途說,是窺基法師親自從師父那裏聽來,然後把它記下來,寫在這篇序言當中。

 這一部經,本來已經在《藏經》當中失傳。在一百多年前在,敦煌石窟中發現了許多南北朝、唐人的寫經,其中就有這部經典。這是一篇非常稀有難得的文字。

 這裏有三件事,應該特別值得我們註意:

 一件事就是玄奘法師到西天取經,這是一件續佛慧命、弘揚大法、震撼古今的大事,他完全不是為了個人的名利,而是為了佛法的傳播,為了續佛慧命,所以能夠感得觀世音菩薩顯靈,親自授予三世諸佛心要法門。說明了玄奘法師西天取經這件事的重要和偉大。

 第二件要註意的事情就是持誦《心經》的感應,的確是不可思議。玄奘法師作為一個以文字般若來弘揚佛法的三藏法師,他的修持就是以三世諸佛心要法門為常課,時時憶念,感應道交,不可思議。

 第三,觀世音菩薩是一位為了幫助所有眾生,為大眾奉獻自己身軀血肉的人,“應以何身得度,即現何身而為說法”。現一個病僧,為玄奘法師口授三世諸佛心要法門,這也是對玄奘法師的一種考驗。一個普普通通的人,要傳授這樣重要的法門,你是否能夠真心誠意地信受奉行。玄奘法師是過來人,只要是佛法,不管是由什?樣形象的人說出來,那都是無上甚深微妙法,都是百千萬劫難遭遇,都一定要信受奉行,相信它是真實不虛。

 再就是這篇文字的可靠性。這個信息是由玄奘法師的嫡傳弟子窺基法師記錄在《心經》序言上,而且在敦煌石窟裏保存了上千年的時間,其可靠性是不容懷疑的。

 我們學習了《心經》,就要用《心經》。用《心經》包括用《心經》的思想指導我們的修行,指導我們凈化生命,凈化生活,進而凈化社會。我們在用的過程中,也要深信不疑持誦《心經》就會有感應。沒有誠心,何有感應。這是古今所有的感應事跡無數次證明過的事實。

 我們如果把《心經》後面的咒語作為持誦的功課,也就同念佛號、觀呼吸一樣,同樣是一個法門,而且是三世諸佛的心要法門。每天持誦至少四十九遍,多則不限。一定會有感應,一定會對我們的修行、身體、事業、家庭都有幫助。古今有許多修行的人,包括僧俗二眾,專門以《心經》這個法門作為專修的課程,會寫字的,用書法寫《心經》來修;不會寫字的,每天念誦《心經》。修的時間長了,就自自然然能達到“照見五蘊皆空,度一切苦厄”的目的。(凈慧法師)

                 般若波羅蜜多心經  神奇不可思議的《心經》
==============================================================
般若波羅蜜多心經 MP3 : (非常莊嚴好聽,令人法喜充滿,加持力強大)

【共享推廣 無版權】 (非常莊嚴好聽,令人法喜充滿,加持力強大)

直接下載: (美國站 1) (推薦) http://ff06d01.filefactory.com/dlp/2iam97px1jup/n/HeartSutra.zip
直接下載: (美國站 2) (推薦) http://ff06d06.filefactory.com/dlp/4spw40xriap5/n/HeartSutra.zip
間接下載: (美國站 3) (備用) http://www.rapidshare.com/files/2136292837/HeartSutra.zip

間接下載: (大陸站 1) (備用) http://www.vdisk.cn/down/index/9955878
間接下載: (大陸站 2) (備用) http://www.ctdisk.com/file/5909184

█ 如失效,此會提供新下載點.(及其它好聽佛曲) █ : http://lzdmz.webs.com/chinese.htm
==============================================================
回復

使用道具 舉報

天氣不錯abc 該用戶已被刪除
板凳
發表于 2012-5-26 18:48:08 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
回復

使用道具 舉報

地板
發表于 2012-5-27 13:18:27 | 只看該作者

新建文章19

鑒定完畢!
回復

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2012-12-16 09:39:10 | 只看該作者
自製視頻 感謝支持 .........自製視頻 感謝支持 .........
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|臨濟護國禪寺 Zen Temple 臨濟寺

 

臺灣佛教論壇推薦排名

臺灣佛教論壇排名推薦

精靈寶可夢 Pokemon Go

手機遊戲 mobile game

免費佛教音樂網

弘憶佛教論壇

弘憶佛教論壇 Facebook

弘憶佛教論壇 China Buddhism Wiki Blog

弘憶佛教論壇 Pixnet Net

基礎佛學資料

佛學教室。佛法入門

佛教戒律學綱要

心得分享討論版

感人文章。故事書籍

淨業與念佛

禪宗 Zen。生活禪

密宗金剛乘

佛教寺廟。活動看板

佛法與生活

佛教音樂。佛曲mp3

免費結緣訊息

佛教釋大寬法師佛學問答

咒語教學。佛經介紹

中國佛教會BAROC

線上翻譯網站 Online translation website

臺灣論壇 Taiwan Forum

中國大陸佛教論壇

沉香論壇 Agarwood

電子書免費下載

維基百科知識專家

弘憶兒童佛學班

電影。電視 Movie TV

世界新聞。生活資訊

健康。遊戲。熱門

Mobile 手機王。電腦 App

Ptt bbs web 批踢踢

免費廣告 Free Advertising

求職網站。招職招聘Jobs

摩尼網bbs網路社區。留言板

中國佛教協會 China Buddhist Association

中國佛教協會

中國佛教協會 Facebook

中國佛教協會 China Buddhism Wiki Blog

中國佛教協會 Pixnet Net

中國佛教協會

中國佛教會

地藏論壇 www.bskk.com 

地藏緣論壇 www.folou.com

中國佛教史

佛教音樂 Music

佛教故事 Stories

佛教歌曲 Song

佛教文物 Relics

佛教活動 Activities

佛教電視臺 TV 

佛教導航 

佛教新聞 News

佛教維基百科 Wiki

佛教網站搜尋 

佛教線上圖書館

佛學知識 

佛教七寶

佛教歷史文化

世界佛教論壇

佛教正法中心

中國佛教如來宗派 

佛教大藏經 Cbeta

佛網留言板

 

| Ptt 批踢踢 | 免責聲明書 | 兒童佛學夏令營 | 縱橫搜索 | 佛教文物購物網 | 多媒體下載 | 佛教書店書局 | 清心 | Buddhism wiki |

| 佛教經典功德會 | 大藏經 | 佛學辭典 | 電子書免費下載 | 佛陀紀念館 | 佛光山 | Youtube網站 | 佛教音樂 | 佛教經典 |

| 牟尼佛法流通網 | 佛教釋大寬法師 | 弘憶有情互聯網 | 佛網 | 新浪網Sina | Yahoo! | Google | 百度 | Bing | Alexa網站排名 |

| 十大新聞 | 慈悲喜捨小站 | 佛經 | 梵文咒輪 | 摩尼 | 佛教 wiki | 佛教圖書館 | 佛教論壇 | 佛教 | 佛教經典梵文 | 佛像觀音圖片集 |

 

| 求職 | 新聞 | 電視 | 影音 | 字典 | 拍賣 | MP3 | 健康 | 知識 | 雜誌 | 生活 | 下載 | 網路書店 | 佛光山 | 佛陀紀念館 | 佛教如來宗 |

| 楞嚴經 | 金剛經 | 大悲咒 | 楞嚴咒 | 法師 | 佛教經典數位圖書 | 陀羅尼 | 佛教線上 | 佛教維基 | 網路書店 | 淨土宗第十四代祖師 |

| Google Adwords | 兒童教育 | 佛教七寶 | 佛教歌曲 | 佛教四大名山 | 佛教釋大寬法師翻譯 | 禪話 | 禪宗 | 禪定 | 禪修 | 標點符號 |

| 六字大明咒 | 熱門 app | 唵嘛呢叭咪吽 | buddha buddhist | 歌曲下載 | 阿里巴巴 | buddha buddha | 下載mp3歌曲 | 下載mv | 下載的音樂

| 熱門關鍵字 | 熱門電影 | 音樂mp3下載 | 下載的歌 | 下載歌 | 好聽歌 | 下載音樂網 | one take | 音樂下載免費 | 露天拍賣 | 拍賣網

| 中央氣象局 | 地震 | 12000 | 波羅蜜 | 海濤法師 | 我慢 | 臺灣論壇 | 教育部字典 | 英文翻譯中文 | 國語字典 | 藏傳佛教

| 浴室 | 陽臺 | computex | 電腦展 | pdf轉檔 | mp3下載 | 惜物網 | .pdf | 林志炫 | 大愛電視臺 | 黃色小說 | 教育部字典國語辭典

| 馮馮 | 抽籤程式 | ppar | 經行 | 大悲咒下載 | 梵天 | 英翻中 | txt電子書下載 | 丁珮 | 凈空法師 | 中翻英 | 佛教論壇 | 阿彌陀佛經

| 竹林寺 | 色情小說 | android mp3 | 聲音沙啞 | 下課鐘聲 | 禪修 | youtube下載 | 地藏論壇 | 地藏緣論壇 | 地藏論壇 | 世界佛教論壇

| 地藏緣論壇 | 母親節 | 藥師經 | 佛教電視臺 | 購物拍賣 | 十八禁 | Temple Run | Adobe Reader | WhatsApp | PPS影音 | 酷狗音樂 | 街景服務 | Firefox

| 電子書 | 知識專家 | 佛學資料 | 譯經院 | 臺灣論壇 | 中國大陸 | 佛教寺廟 | 佛學班 | 世界新聞 | 藥品健康 | 留言板 | Android App | 熱門焦點

| 大藏經。佛經 | 法義辨正版 | 佛經書籍法寶流通 | 戒殺放生論壇 | 佛教資訊 | 戒邪淫論壇 | mobile01 Line 貼圖 | Android App | 禪宗禪修禪語

| 凈土宗念佛 | 密宗。藏傳佛教 | 證嚴法師 | 星雲大師 | 常律法師 | [email protected]

| 聖嚴法師 | 淨空法師 | 太虛大師 | 求職十大熱門網站 | 法鼓山 | 文殊講堂 | 印光大師 | 消災祈福 | 光明燈 | 八吉祥

| 雲端硬碟 | wiki en | 威力彩 | 黃金價格 | 黃金 | 六祖壇經 | 蕭平實 | 周杰倫 | 熱門 | QQ空間 | 臺電 | 停電 | 指考 | 狂犬病

| 新浪微博 | 騰訊微博 | 統一發票 | 高鐵 | Claude Debussy | iPhone 6 | iPad | 停班停課 | 颱風假 | 臺北市政府 | 行政院 | 中元節

| App 推薦 | 電視頻道 | TV線上看 | 佛教釋大寬法師 | 無名小站 | Yahoo!奇摩部落格 | 臺灣佛教網路論壇 | 孩子不壞 | Buddha Facebook

| 施食儀軌 | 奧運 | Blogger | 佛教Buddhism | 熱門歌曲 | 音樂&影片 | 線上鬧鐘 | 摩尼網 | 廣告聯盟 | Advertising Alliance | Android APP Store

| 金色蓮花 | 服貿協議 | 佛教電影 | 電視連續劇 | 佛教如來 | 釋大寬 咒輪 | 佛學資料 | 達賴喇嘛 | 佛學多媒體 | 佛學數位圖書館 | 萬年曆

| 梵唄教學 | 潮音禪寺 | 黃色小鴨 | 比特幣 | 海雲繼夢 | 大華嚴寺 | 佛教維基wiki | 導覽手冊 | 悟禪法師 | 釋大慈法師 | 咒輪貼紙

| 生命加油讚 | WeChat 微信 | Line貼圖 | 短網址 | 全職法師 | 光明禪寺 | 生命的意義 | 密勒日巴傳DVD | 小說漫畫網 | 廣欽老和尚 | 明若曉溪

| 生命靈數 | 明曉溪 | 生命教育 | 海濤法師爭議 | 慧律法師mp3 | 水陸法會 | 百年虛雲 | 佛舞 | 準提咒 | 柯文哲 | 準提神咒

| 藥師佛 | 華嚴聖因精舍 | 釋大寬 施食 | 覓菩提 | 傳悔法師 | 夏令營 | 釋大寬法師法像 | 陳喬恩wiki | 華嚴經 | FLV | 優酷youku

| 療痔病經 | 健康長壽秘密法 | 佛曲

GMT+8, 2019-11-20 10:06 , Processed in 0.064654 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
世界杯法甲转会